Kıyısızlar

Kıyısızlar

Kahraman Tazeoğlu / Jan 26, 2020

K y s zlar K y s zlar Kaybedenlerin ve yaln zlar n kitab d r Ve herkaybedenin mutlaka s ylemekistedi i son bir s z vard r te o s zler Katilime Mektuplar olarak yer al yor kitapta Hik yeleri okurken sat rlarar

 • Title: Kıyısızlar
 • Author: Kahraman Tazeoğlu
 • ISBN: null
 • Page: 158
 • Format: Paperback
 • K y s zlar, Kaybedenlerin ve yaln zlar n kitab d r Ve herkaybedenin mutlaka s ylemekistedi i son bir s z vard r te o s zler, Katilime Mektuplar olarak yer al yor kitapta Hik yeleri okurken, sat rlararas nda bir o yana, bir bu yana savrulacaks n z Katiline k oldu u i in kaybetmeye mahk molan insanlar n h zn ne, isyan na, i selsorgular na, eli kilerine ve nas lK y s zlar, Kaybedenlerin ve yaln zlar n kitab d r Ve herkaybedenin mutlaka s ylemekistedi i son bir s z vard r te o s zler, Katilime Mektuplar olarak yer al yor kitapta Hik yeleri okurken, sat rlararas nda bir o yana, bir bu yana savrulacaks n z Katiline k oldu u i in kaybetmeye mahk molan insanlar n h zn ne, isyan na, i selsorgular na, eli kilerine ve nas ltutunamad klar na ahitlik edeceksiniz.Son y llarda kendine has bir okuyucu kitlesiyarat p, bu alanda bir fenomen haline gelenKahraman Tazeo lu, KIYISIZLAR laokuyucusuna yeni bir Yara sunuyor ve ylediyor Kimi yaralar kapan r zi kal r, kimiyaralar kapan r S z kal r.

  • Best Download [Kahraman Tazeoğlu] ↠ Kıyısızlar || [Christian Book] PDF ·
   158 Kahraman Tazeoğlu
  • thumbnail Title: Best Download [Kahraman Tazeoğlu] ↠ Kıyısızlar || [Christian Book] PDF ·
   Posted by:Kahraman Tazeoğlu
   Published :2019-06-26T22:04:01+00:00

  About "Kahraman Tazeoğlu"

   • Kahraman Tazeoğlu

    Ay a ilk ayak bas ld y l n 10 A ustos unda do du stanbul un ileli ve kesmeke li ortam nda, o ehirde bir m r harcayaca n bilmeden hep d nen bir ocuk olarak b y d.Cevizli semtinde, bir dere kenar nda oynarken, mahallenin delisi kovalay nca korkuyla tan t.Ailesi stanbul un mutena semtlerinden Fenerbah e ye ta n nca daha az korkmaya ve Fenerbah eli olmaya baslad 6 yasinda ilk kez bir ma a gitti ve en sevdigi Fenerbah e apkas n ald rd Bug n bile o apka i in z l r 7 karde in 2 numaral olan yd ve ilerde bir mahalle tak m nda 2 numaral formay giyerek ma lara kaca n bilmiyordu.Ablas okula ba lay nca ok k skand ve sa n ekti Bir y l sonra ise okulunun ilk g n nde annesi onu s n f na sokmay zor ba ard O g n ok a lam t.Arkada lar teneff slerde esitli oyunlar oynarken, o hep d n yordu lkokul bitti inde bir korku filmi senaryosu yazd n iddia ederek arkada lar na kendini g ld rd Daha sonra sinema ile sadece seyirci olarak ilgilendi O hep bir sinema tutkunu olarak ya ayacakt nk siirle daha tan mam t.12 Eyl l ihtilalinde ortaokula ba layacakt ve tek ba na belediye otob s ne binmeyi renecekti Daha sonra ya , t p, eker ve gaz kuyruklar nda beklemeyi ve so uklarda rken a lamamay Mahallede her k r lan camdan Tazeo lu karde ler sorumlu tutulmaya ba lan nca, baba Hayati Tazeo lu ani bir g harekat yla t m aileyi yeniden Cevizli ye ta ma karar ald Buna en i erleyense k k Kahraman oldu Geride b rakt mahalle arkada lar n bir g n yeniden g rebilmek midiyle yan p tutu urken birden ilk defa ya ayaca bir duyguyla kar la t Kar komsunun k z na a k olmu tu Mutlulu u, ac y , h zn ve a lamay yeniden ke fetti B t n bunlar n toplam n n ona iiri retece ini bilmiyordu Ablas n n yazd iirlerle dalga ge erken hatta iir de neymi sa mal k diye iddia ederken gece g nd z iir yazmaya ba lad Sonunda o terk edildi ama iir onu terk etmedi Yine a k oldu, yine terk edildi, yine iirler yazd.Matemati i gereksiz bir ders olarak g rd i in, hocalar da onu gereksiz bir renci olarak g rd Uzun bir s re ara verece i e itimini daha sonra bin pi man olarak devam ettirecekti Bu arada ailesi eti senin kemi i benim diyerek onu bir kuaf re rak olarak verdi 10 y l s recek bu macera zel radyolar n a lmasiyla sona erecekti.Bir yaz gecesi arkada n n evinde balkon sohbeti yaparken arkada n n annesi uykusundan uyand ve o lum kapat n u radyoyu da yat n art k dedi Halbuki radyo kapal yd ve konu an 19 ya ndaki gen Kahraman d ocuklu undan beri zendigi spikerlik hayali daha da derinleserek artmaya baslamisti Annesi bebekli inde ok a lad zamanlarda onu radyonun yan na yat r r ve susmas n sa lard ok ocu a bakmakla y k ml olan bir annenin buldu u bu z m ilerde k k Kahraman radyocu yapacakt.Derken g nlerden bir g n, T rkiye de ilk zel radyolar a lmaya ba lad ve mesle inde ok nemli bir yere gelmi olan gen Kahraman, bu i e sevdaland Art k o radyocu olabilmek i in y llar n verdi i mesle ini b rakabilirdi S k bir radyo takip isi olan gen Kahraman, Gecenin Serserisi ni dinleyerek hatta yay n yapt radyoya kadar gidip kendisiyle tan arak hayat nda ilk kez bir radyo st dyosu g rd Bununla da kalmay p Orhan etin tarafindan programa konuk edildi, iirler okudu Gelen olumlu tepkiler kendisini y reklendirdi ve o g n radyocu olmaya karar verdi Mesle ini zirvedeyken b rakarak, yay n hayat na yeni merhaba diyen Kad k y FM de yay na ba lad Sonraki r zgarlar onu baska radyolara s r kledi ve son dura en sevdi i ve mutlu oldu u Radyo 7 oldu imdi Mavi Ada diye bir yerden iirler seslendirerek gece bunal m oran n y kseltme al malar n s rd r yor Kahraman Tazeo lu nun Seni imden Terk Ediyorum l Bir Kentin Morg Alfabesi adli iki iir kitab var Bu kitaplara bir de Araz adl bir roman n ekledi Mavi Ada Mektuplar ve Tutsak Mektuplar adli iki derleme


  109 Comments  Leave a Reply