شعر سکوت

شعر سکوت

بیژن جلالی / Dec 13, 2019

 • Title: شعر سکوت
 • Author: بیژن جلالی
 • ISBN: 9789645881242
 • Page: 492
 • Format: Paperback
 • 1345 1350

  • Free Read [Science Fiction Book] ☆ شعر سکوت - by بیژن جلالی ↠
   492 بیژن جلالی
  • thumbnail Title: Free Read [Science Fiction Book] ☆ شعر سکوت - by بیژن جلالی ↠
   Posted by:بیژن جلالی
   Published :2019-09-17T09:29:18+00:00

  About "بیژن جلالی"

   • بیژن جلالی

    1306 .


  579 Comments

  1. کتابم را تقدیم کسانی می کنمکه تنها زندگی می کننددرحاشیۀ همه چیزو درحاشیۀ مرگولی دانسته و ندانستهدر خانۀ زیبائی هستندکاش ایشان را از اینخانه یاد می آمدکاش می دانستنددرچه خانه زیبائیهستند***من موجودی هستمماقبل تاریخینظیر یکی از ماموت هایپشمالویا یکی از خزندگان بی تناسبدوران [...]


  2. کاش تو نام خود راهرگزبر زبان مانمی‌راندیو ما از گزندخوبی تودر امان بودیمو به دوزخ خویشمی‌ساختیمولی افسوس که تودر خوبی کردناز خود بی‌خودیو در مقابل بدیچون ماناتوانی


  3. لبخند توچون زورقی طلاییکه بر دریای نیلی گذر می‌کنداز پیش چشمان خیره‌ی منگذشتو من یک باره زیبایی توو تنهایی خود رایافتم شعر سکوت – ص 219


  4. از عمر گذشته آنچه مانده استفقطشادی است شادی استو شادیو دیگر هیچ نیستمگر جای پای عمر رفتهبر ساحل ناپایدارجهان


  5. رود عزیزآن روز که تازهاز کوهستان آمده بودیو هنگام پیچیدن پشتتپه اییکدیگر را دیدیمآن روز را به خاطر.


  6. جهان برای من چون کوزه شکسته ایشده استو خداوندکه شراب گوارای کوزه بودبر خاک تیره فرو رفته است


  7. شب رفتنی استشب رفتنی استو روز خاهد شدو تا شب دیگراز دروازه روزدرون شویمزیرا نه در شبو نه در روزمرا آرامی نیست


  Leave a Reply